ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد توسعه فرهنگ، علم و فناوری اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
مرکز شتابدهی سینتک قزوین
موسسه ثبتی فکر برتر
شتابدهنده دیموند
موسسه خیریه پروین آراسته
موسسه حسابداری سامان پندار
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشگاه شیراز
انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
Hillavas
صندوق سرمايه‌گذاری جسورانه توسعۀ فناوری آرمانی
فاباتک
شتابدهنده فارابی
شتابدهنده کسب و کار فردوسی
شتابدهنده هاست ایران
سرمایه گذاران نیک اندیشی کارایا
شزان
سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارتاپ
فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک
شتابدهنده کسب و کار اکسل
مرکز نوآوری و تکنولوژی
شتابدهنده جهش
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف
سرزمین استارتاپ های سریر
شناسا
گروه سرمایه گذاری بانیان
طرفه نگار
رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا
فینووا