صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شتابدهنده دیموند
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
هیلاوس
ستاد توسعه فرهنگ، علم و فناوری اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
صندوق سرمايه‌گذاری جسورانه توسعۀ فناوری آرمانی
شتابدهنده کسب و کار اکسل
گروه سرمایه گذاری بانیان
فاباتک
شتابدهنده فارابی
شتابدهنده کسب و کار فردوسی
فینووا
شتابدهنده هاست ایران
شتابدهنده جهش
سرمایه گذاران نیک اندیشی کارایا
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف
سرزمین استارتاپ های سریر
شناسا
شزان
سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارتاپ
مرکز شتابدهی سینتک قزوین
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
طرفه نگار
فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق جسورانه ایده تک آشنا
صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان
مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا
دانشگاه شیراز
موسسه خیریه پروین آراسته
موسسه ثبتی فکر برتر
موسسه حسابداری سامان پندار
دانشگاه تهران