سامانه تامین مالی جمعی

جذب سرمایه برای استارتاپ های ایرانی از سرمایه گذاران خبره

برای جذب سرمایه و یا سرمایه گذاری

به ما بپیوندید

کارن کراد

ما کارآفرینان مستعد را به سرمایه گذاران با تجربه مرتبط کرده و این ارتباط را با حضور منتور های حرفه ای غنی تر می کنیم. کارن کراد این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

مزایای منحصر بفرد کارن کراد ...

سرمایه گذاران بین المللی

پروژه های قدرتمند

ارزیابی از طریق معیارهای جهانی

پشتیبانی از سرمایه گذاری

جدیدترین پروژه ها

سرمایه گذاران