کارن کراد

سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری

ما کارآفرینان و استارتاپ های مستعد را به سرمایه گذاران با تجربه مرتبط کرده و این ارتباط را با حضور منتور های حرفه ای غنی تر می کنیم. کارن کراد این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

856 کارآفرین

89 استارتاپ

170 سرمایه گذار

50 سرمایه گذاری

جدیدترین استارتاپ ها

سرمایه گذاران عضو